نویسنده = علی حیدری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقالان و شاهنامه ی کردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

علی حیدری؛ جلیل آهنگرنژاد


2. رابطه‌ی زشتی و ویران‌گری در شاهنامه فردوسی بررسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

علی حیدری؛ سعید امامی


3. تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-28

جلیل آهنگر نژاد؛ علی حیدری


4. بررسی رابطة زشتی و ویران‌گری در شاهنامة فردوسی

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-140

علی حیدری؛ سعید امامی