نویسنده = محمد جعفر یاحقی
روایت ملی هویت و مؤلفه های آن در منظومه های حماسی عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

حامد مهراد؛ محمدجعفر یاحقی


تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 267-292

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی


خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟

دوره 15، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 37-71

کامران ارژنگی؛ محمد جعفر یاحقی


تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 137-161

فرشته محمدزاده؛ محمد جعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی