نویسنده = حمیدرضا اردستانی رستمی
حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 73-108

پرادز اُکتور پشِروو؛ حمیدرضا اردستانی رستمی


فردوسی، ناصرخسرو و اسماعیلیّه

دوره 11، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 67-98

حمیدرضا اردستانی


مانیِ شاهنامه زروانیست

دوره 10، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 11-42

حمید رضا اردستانی رستمی


شهرسب، مرداس و ضحاک شکستگیِ شخصیّتِ شهرسب در مرداس و ضحاک

دوره 9، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 173-191

حمیدرضا اردستانی رستمی