نویسنده = مهدی ماحوزی
حماسه‌آفرینی حافظ و تأثیرپذیری وی از شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1394، صفحه 25-56

احسان برزگر؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


نقد و بررسی دو کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومۀ بانوگشسب‌نامه

دوره 9، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 129-146

خدیجه بهرامی رهنما؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


جای گاه تشبیهات تلمیحی در ساختار غنایی شعر استاد حمیدی شیرازی

دوره 8، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 27-62

مصطفی عرفانی؛ مهدی ماحوزی


نقد و تحلیل مفهوم «سکوت عارفانه» از دیدگاه عطار

دوره 8، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 155-171

شهین قاسمی؛ مهدی ماحوزی