نویسنده = آرش اکبری مفاخر
تعداد مقالات: 6
1. رستم در حماسه های گورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرش اکبری مفاخر


2. شاه گاو سوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرش اکبری مفاخر


3. رستم در حماسه‌های گورانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-113

آرش اکبری مفاخر


4. شاه گاوسوار

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-42

آرش اکبری مفاخر


5. رزم‌نامة کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران)

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-171

آرش اکبری مفاخر


6. بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-59

آرش اکبری مفاخر