نویسنده = آرش اکبری مفاخر
رستم در حماسه‌های گورانی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 69-113

آرش اکبری مفاخر


شاه گاوسوار

دوره 12، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 13-42

آرش اکبری مفاخر