نویسنده = محمدنوید بازرگان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-76

محمد نوید بازرگان؛ زهرا فرج نژاد فرهنگ


2. هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-110

محمدنوید بازرگان؛ مریم تراب پرور


3. بازشناسی دست‌نویس شاهنامة کوچک دوم

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-114

حجت توسلی؛ محمد فشارکی؛ محمدنوید بازرگان