نویسنده = شهین اوجاق‌ علی‌زاده
تعداد مقالات: 5
1. خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 169-186

رسول معصومی؛ شهین اوجاق علی زاده


2. ارزش‌یابی و تطبیقِ داستان رستم و شغاد با برجسته‌ترین مدل‌های ساختاریِ فیلم‌نامۀ سه پرده‌ای

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-125

نصرت‌الله حدّادی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق‌علی‌زاده


3. تخیّل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام‌گور در شاهنامه و هفت‌پیکر)

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-90

مریم سعیدی؛ امیرحسین ماحوزی؛ شهین اوجاق‌ علی‌زاده


4. صفیر سیمرغ در کارگاه عنکبوت

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-170

شهین اوجاق علی زاده


5. تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1385، صفحه 135-175

شهین اوجاق علی زاده