تعداد دوره ها: 17

تعداد شماره ها:  32

تعداد مقاله:  405

تعداد مشاهده مقاله:  531،473

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:  182،421

تعداد مقالات ارسال شده از سال 1393 تا کنون:  1221

تعداد مقالات پذیرفته شده:  125

متوسط زمان تا اولین اقدام:  1 روز

درصد پذیرش:  9

متوسط داوری:  3

تعداد مقالات رد شده:  773

متوسط زمان داوری:  28 روز

متوسط زمان پذیرش مقالات:   462   

تعداد داوران:  57

تعداد مشاهده مقاله:  515394

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:  176230

ضریب تأثیر سال 1398 :  0.156

چارک:  Q2

------------------

نوع انتشار: چاپی- الکترونیکی

اطلاعات آماری نشریه

  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می­ باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی می نماید".

  • دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.  
  • مقالات این نشریه دارای کد الکترونیکی (DOR) می باشد.

  • هزینه داوری و چاپ مقالات بر اساس دستور العمل اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 62815/10 مورخ 4/10/1398 دریافت می شود.( نویسندگان محترم موظفند پس از داوری مبلغ  1.500.000 ریال بابت هزینه  داوری و 3.500.000 ریال بابت چاپ پرداخت نمایند).
  • نشریه با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (با رتبهA) منتشرمی شود.

 

    توجه: 1- مقالاتی که بر اساس شیوه نامه نگارش و ضوابط ارسال، تنظیم نشود در جریان داوری قرار نمی‌گیرد.

   2 - نویسندگان محترم می توانند برای تهیه و بارگذاری فایل مشابهت یاب (همانندجو) از سامانه مشابهت یاب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک)یا سمیم نور استفاده نمایند.

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 32، دی 1400، صفحه 1-351 

6. نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

صفحه 125-146

اسماعیل خیرآبادی؛ سپیده سپهری؛ ماندانا هاشمی‌اصفهان


7. بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا

صفحه 147-167

سعید شهرویی؛ ابراهیم محمدی؛ سیدمهدی رحیمی


9. بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان

صفحه 189-214

فاطمه فرزین؛ محمود طاووسی؛ مریم جلالی؛ مهدی ماحوزی


11. بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی

صفحه 243-265

معصومه محلوجی زاده مهابادی؛ حمیدرضا شایگان فر؛ مهرانگیز اوحدی