تعداد دوره ها: 19

تعداد شماره ها:  35

تعداد مقاله:  405

تعداد مشاهده مقاله:  618310

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:  202416

تعداد مقالات ارسال شده از سال 1393 تا کنون:  1296

تعداد مقالات پذیرفته شده:  119

متوسط زمان تا اولین اقدام:  1 روز

درصد پذیرش:  9

متوسط داوری:  3

تعداد مقالات رد شده:  824

متوسط زمان داوری:  27 روز

متوسط زمان پذیرش مقالات:   405   

تعداد داوران:  56

تعداد مشاهده مقاله:  515394

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:  176230

ضریب تأثیر سال 1399 :  0.125

چارک:  Q3

------------------

اطلاعات آماری نشریه

  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می­ باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی می نماید".

  • دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.  
  • مقالات این نشریه دارای کد الکترونیکی (DOR) می باشد.

  • هزینه داوری و چاپ مقالات بر اساس دستور العمل اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 62815/10 مورخ 4/10/1398 دریافت می شود.( نویسندگان محترم موظفند پس از داوری مبلغ  1.500.000 ریال بابت هزینه  داوری و 3.500.000 ریال بابت چاپ پرداخت نمایند).
  • نشریه با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (با رتبهA) منتشرمی شود.

 

    توجه: 1- مقالاتی که بر اساس شیوه نامه نگارش و ضوابط ارسال، تنظیم نشود در جریان داوری قرار نمی‌گیرد.

   2 - نویسندگان محترم می توانند برای تهیه و بارگذاری فایل مشابهت یاب (همانندجو) از سامانه مشابهت یاب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک)یا سمیم نور استفاده نمایند.

 

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 35، اردیبهشت 1402، صفحه 1-358 

حماسه درون، مولوی، فردوسی و انسان معاصر

صفحه 73-95

حمیدرضا دیبائی خو؛ اسماعیل آذر؛ مریم برزگر


بررسی تحلیلی₋تطبیقی دو سفر رستم با آیین‌های شمنی

صفحه 291-310

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی